សោកស្តាយផង! បេក្ខជន ៣រូបនេះ ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយ នៅវគ្គ Live Show ទី៥ ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

សោកស្តាយផង! បេក្ខជន ៣រូបនេះ ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយ នៅវគ្គ Live Show ទី៥ ព្រោះតែ…

 

 

ទស្សនារូបភាព

សូមទស្សនាវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *