ណុប បាយ៉ារិទ្ធ យំកណ្ដាល Live រំភើបនឹងសន្ធឹកអ្នកគាំទ្ ​ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុន…(មានវីដេអូ)

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ យំកណ្ដាល Live រំភើបនឹងសន្ធឹកអ្នកគាំទ្ ​ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុន

 

 

ទស្សនារូបភាព៖

 

ទស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *