មានបញ្ហាអ្វីចេះ? ឱក សុគន្ធកញ្ញា ឈប់ធ្វើជាគណៈកម្មការ Cambodian idol ទៀតហើយ…(មានវីដេអូ)

មានបញ្ហាអ្វីចេះ? ឱក សុគន្ធកញ្ញា ឈប់ធ្វើជាគណៈកម្មការ Cambodian idol ទៀតហើយ

 

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

 

ទស្សនាវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *