ប្រយ័ត្នប្រយែងផង ! ចាប់ពីថ្ងៃ 17 ដល់ 23 សីហា កម្ពុជា មានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ និង បណ្ដាលឲ្យ ប៉ុន្មានខេត្ត ទាំងនេះ មានជំនន់ទឹកភ្លៀង…(មានវីដេអូ)

ប្រយ័ត្នប្រយែងផង ! ចាប់ពីថ្ងៃ 17 ដល់ 23 សីហា កម្ពុជា មានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ និង បណ្ដាលឲ្យ ប៉ុន្មានខេត្ត ទាំងនេះ មានជំនន់ទឹកភ្លៀង

 

ទស្សនាវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *