អាចទៅរួចអត់! បុរសម្នាក់ពិ ការភ្នែកទាំងសងខាង ប៉ុន្តែអាចបើកបរម៉ូតូជូនប្រពន្ធទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃ ដោយសារតែគាត់…

ពិតជាមិនគួរអោយជឿទាល់តែសោះ បុរស់ពិ-ការភ្នែកទាំងសងខាងម្នាក់អាចបើកបរម៉ូតូជូនប្រពន្ធទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃបានក៏ព្រោះតែ

 

មានមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ពីសកម្មភាពខុសគេរបស់គាត់។លោកចក់បុល នៅភូមិស្រកានាគ ឃុំតាងែន ស្រុក ឈូក ខេត្ដកំពត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

បុរសពិ-ការភ្នែកម្នាក់នេះបាននិយាយគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលថា« បើគ្រាន់តែបើក ម៉ូតូពីផ្ទះមកផ្សារឈូកមានស្អីអស្ចារ្យ បើផ្លូវនេះខ្ញុំបើកបររាល់ថ្ងៃ សឹកសំ បកម៉ូតូអស់១០ហើយ ចង់ទៅដល់ភ្នំពេញទៀតក៏បានដែរ»។គាត់បន្ដ ទៀតថា«ក្លាហានតែពេលមាន ប្រពន្ធជិះពីក្រោយដែរទេ។

 

បើគ្មានគាត់នោះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអង្គុយមួយ កន្លែងដូចលោកធុតង្គដែរហ្នឹង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ូតូដែលមានសមត្ថភាពរត់លើដងផ្លូវទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារ

 

ប្រពន្ធបញ្ជាជាពីក្រោយ។ អ្នកស្រី សូឡុញបាននិយាយដោយដឹងថា មុនជិះបានបែបនេះគឺ់ត្រូវហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេលមួយខែ។ អ្នកស្រីពន្យល់ថា គឺ់មានម៉ូ(សញ្ញា)របស់ខ្ញុំ ហើយម៉ូនេះខ្ញំបានប្រាប់គាត់តាំង ពីបង្រៀនឱ្យ ជិះមកម្ល៉េះ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលឡើងជិះម្គូតូពីក្រោយគាត់ដៃរបស់ខ្ញុំតាំងពីរ ត្រូវកាន់ អាវរបស់គាត់ជាប់ ដៃឆ្វេងកាន់ក្រណាត់កអាវត្រង់ចង្កេះខាងស្តាំចំណែក ដៃស្ដាំខ្ញុំកាន់ក្រ

 

ណាត់អាវត្រង់ចង្កេះខាងឆ្វេងគាត់ ហើយពេលបត់ឆ្វេង ហើយខ្ញុំទាញអាវខាងឆ្វេងបើបត់ខាងស្តាំខ្ញុំទាញអាវខាងស្ដាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លុះពេលឈប់ ទាញអាវចុះក្រោមឬមួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ម៉េចៗបន្ថែមទៀត។

កែវភ្នែករបស់គាត់ពិ-ការនៅឆ្នាំ ១៩៨៥ ដោយសារគ្រា-ប់មី-នពេលមាន កាតព្វកិច្ចជាកងទ័ព។ ក្រៅពីនោះគាត់មានសមត្ថភាពអាចលេងភ្លេង បុរាណបានទៀតផង…។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *