ស្អាតមិនធម្មតា! ផ្ទះខ្មែរយើងមួយខ្នងមើលពីខាងក្រៅឃើញធម្មតានោះទេ តែបើមើលនៅក្នុងវិញញាក់សាច់…

ពិតណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងមិនអាចមើលតែសំបកក្រៅនោះទេ ដែលប្រៀបដូចជាផ្លែល្វាចឹង គឺមើលពីក្រៅឃើញល្អស្អាត ដែលដល់ពេលបកសំបក

 

ចេញយាយពីថាឡើងរលួយតែម្តង តែរបស់ខ្លះទៀតមើលពីសំបកក្រៅគឺមិនសូវជាស្អាតល្អនោះទេ តែខាងក្នុងវិញនោះគឺពិតជាស្អាតភូផងខ្លាំងណាស់។

 

ជាក់ស្តែងដូចជាផ្ទះខ្មែរយើងមួយខ្នងនេះវិញ ដែលផ្ទះប្រភេទនេះគឺច្រើនតែមាននៅតាមជនបទ ដែលមើលពីខាងក្រៅវិញគឺធម្មតា ដែលជាបន្ទះឈើ

 

ចាស់នោះទេ តែប្រសិនបើយើងបានចូលទៅក្នុងវិញនោះគឺមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាទខ្លាំងណាស់ ជាពិសេសគឺគ្រែតែម្តង

 

ដែលមើលទៅពិតជាដូចទៅនឹងផ្ទះសេដ្ឋីកាលពីជំនាន់បុរាណចឹងុ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *