មិនដែលឃើញទេ! ប្រទះឃើញ អណ្តើកយក្ស កាលពី១០លានឆ្នាំមុន មនុស្សស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វាប៉ុណ្ណោះ…

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាសត្វអណ្តើកជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលមានអតចរិតស្លូតបូតនិងមានស្នូកដ៏រឹងមាំគ្រាន់ជាខែលការពារ

 

ខ្លួនក៏ដូចសម្រាប់រ ស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងនោះសត្វនេះមានជាច្រើនរាប់ទស្សវត្សមកហើយដោយវាត្រូវបានសួនសត្វជាញឹកញាប់និងភាគច្រើនយកវាធ្វើជាសត្វមួយដែលត្រូវដាក់

 

បង្ហាញក្នុងចំណោមសត្វ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាជាច្រើនទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍។ក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍នឹងរូប

 

ភាពមួយដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាញសង្គមពួកបរទេសយ៉ាងក្រាស់គ្រែល។ សត្វអណ្តើកមួយដែលមានតែស្នូកសល់តាំងពី១០លានឆ្នាំ

 

មុន ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាវាមានតាំងពីពេលនោះដោយមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបទៅមនុស្សយើងស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *