កម្រមានឃើញណាស់! ជួប ខាងប្រុសក៏ភ្លោះ យកខាងស្រីភ្លោះដូចគ្នា ពេលបានកូនមកស្រាប់តែមានលក្ខណៈពិសេសមួយនេះ…

Brittany និង Briana ជាបងប្អូនភ្លោះស្រីមកពីរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមានរូបរាងដូចគ្នាបេះបិទ។ ពួកគេទាំងពីរចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នា ហើយមានម៉ូដសក់ដូចគ្នា។ ពេលខ្លះ អ្នកដទៃមិនអាចចំណាំថា អ្នកណា ជាអ្នកណាបានទេ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បងប្អូនភ្លោះទាំងពីរ ក៏បានលង់ស្នេហ៍នឹងបងប្អូនភ្លោះប្រុស ទាំងពីរ ដែលនេះករណីបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។ ពួកគេបានជួបគ្នា ក្នុងពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំ ដែលធ្វើឡើងនៅស្រុកកំណើត។ កូនភ្លោះច្បងឈ្មោះ Brittany បានរៀបការជាមួយប្អូនភ្លោះ ប្រុសច្បង ចំណែកប្អូនស្រី Briana បានរៀបការជាមួយប្អូនភ្លោះប្រុស។

 

កូនភ្លោះទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យមួយដែលប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់ខែសីហា នៅស្រុកកំណើត ក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលពិធីបុណ្យនោះ ធ្វើឡើងសម្រាប់តែអ្នកមានបងប្អូនភ្លោះ។ កូនភ្លោះមកពីជុំវិញពិភពលោក អាចជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យ ជួបជុំគ្នា និងដើម្បីស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក។

 

Brittany និង Briana ចូលរួមស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ គឺជាឆ្នាំដែលពួកគេបានជួបបងប្អូនភ្លោះ Josh និង Jeremy នៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅដើមឆ្នាំ ២០១៨ កូនភ្លោះទាំងពីរបានរៀបការ។

 

នៅថ្ងៃរៀបការរបស់ពួកគេ Brittany និង Briana បានស្លៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមើលទៅដូចគ្នា មើលទៅពិតជាដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ ទាំងការផាត់មុខ និងតុបតែងខ្លួន ហើយដើរចុះតាមច្រកផ្លូវទៅរកកូនកំលោះ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយរៀបការរួច ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានផ្លាស់ទៅរស់នៅផ្ទះតែមួយ។ បងប្អូនភ្លោះ ចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នា គ្នាទៅនឹងបងប្អូនភ្លោះប្រុសដែរ។ ក្នុងរូបថត គេចូលចិត្តថតដូចៗគ្នា។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយវាពិតជាចៃដន្យណាស់ខណៈដែល Brittany និង Briana មានផ្ទៃពោះក្នុងពេលតែមួយ ហើយទៅជួបគ្រូពេទ្យ ដូចគ្នា។ កូនភ្លោះទាំងពីរនាក់នេះ ត្រូវបានជូនដំណឹងថា ពួកគេទាំង២អាច មានឱកាសមានរូបរាងស្រដៀងគ្នា ព្រោះឪពុកមាន DNA តែមួយ ម្ដាយមានDNA តែមួយដូចគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *