កត្តញូណាស់ ! ក្រោយ​ទិញ​ឡាន​ថ្មី, ប៊ុត សីហា ប្រកាស​ធ្វើ​រឿង​មួយ​​​នេះ​ សម្រាប់​,អ្នក​ម្ដាយ ដោយ​ត្រៀម​…(មានវីដេអូ)

កត្តញូណាស់ ! ក្រោយ​ទិញ​ឡាន​ថ្មី, ប៊ុត សីហា ប្រកាស​ធ្វើ​រឿង​មួយ​​​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ម្ដាយ ដោយ​ត្រៀម​…

 

កត្តញូណាស់ ! ក្រោយ​ទិញ​ឡាន​ថ្មី, ប៊ុត សីហា ប្រកាស​ធ្វើ​រឿង​មួយ​​​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ម្ដាយ ដោយ​ត្រៀម​…

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *