លីម តិចម៉េង ចប់ភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រកាសថា រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអីទេ មានតែរបស់ ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជា,ប់ខ្លួន…(មានវីដេអូ)

លីម តិចម៉េង៖ «រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអីទេ មានតែរបស់ ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជាប់ខ្លួន…

 

លីម តិចម៉េង៖ «រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអីទេ មានតែរបស់ ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះជាប់ខ្លួន…

 

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *