នាយកៃដរ ស៊ូលែងបាន ប្រកាសចែ,កផ្លូវគ្នា ក្រោយជួយដោះបំណុ.ល នាងខ្ញុងមិនចេះអស់ ព្រោះនាងគិតតែ…(មានវីដេអូ)

 

នាយកៃដរ ស៊ូលែងបាន ប្រកាសចែ,កផ្លូវគ្នា ក្រោយជួយដោះបំណុ.ល នាងខ្ញុងមិនចេះអស់ ព្រោះនាងគិតតែ….

 

នាយកៃដរ ស៊ូលែងបាន ប្រកាសចែ,កផ្លូវគ្នា ក្រោយជួយដោះបំណុ.ល នាងខ្ញុងមិនចេះអស់ ព្រោះនាងគិតតែ….

 

សូមទស្សនាវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *