ពុទ្ធោ សុន ស្រីពេជ្រ ស្លុ ត ចិត្ត ណាស់ ក្រោយទទួលដំណឹងមរ.ណ ភាពរបស់លោកគ្រូភ្លេង សុត ហ៊ិន…(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ សុន ស្រីពេជ្រ ស្លុ ត ចិត្ត ណាស់ ក្រោយទទួលដំណឹងមរ.ណ ភាពរបស់លោកគ្រូភ្លេង សុត ហ៊ិន

 

សូមទស្សនារូបភាព៖

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *