គ្រប់ទឹកហើយពេលនេះ! ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយពេលរៀបការបានជាច្រើនឆ្នាំតែងតែរអ៊ូថាគ្នានកូននិងគេ តែដល់ពេលមានស្រាប់តែបានកូនភ្លោះម្ដងដល់ទៅបួន…

គ្រប់ទឹកហើយម្តងនេះ​ ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយពេលរៀបការបានជាច្រើនឆ្នាំ តែងតែរអូ៊ថាគ្នានកូននិងគេទេតែដល់ពេលមានស្រាប់តែបានកូនភ្លោះម្ដងដល់ទៅបួន.. រហូតដល់…ទៀតដើម្បីឱ្យពួកគេរង់ចាំ ។

 

នៅខែទី 7 របស់នាង នាងកត់ សម្គាល់ថាក្បាល ពោះ.របស់នាងគឺ រីកធំ ជា ងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធម្មតា ។

 

ប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើល បន្ថែមទៀតដើម្បី ឱ្យពួកគេរង់ចាំ ។

នៅខែទី 7 របស់នាង​ នាងកត់សម្គាល់ថាក្បាល់ពោះ របស់នាងគឺជាវិធីធំជាងស្ត្រីមា នផ្ទៃ ពោះ ធម្មតា​ ។ពិតជាមិនធម្មតាទេនោះមិនមែជាកូន ភ្លោះ

ពីរទេ នាងមានកូនភ្លោះដល់ទៅបួន។នៅថ្ងៃដែលនាងគ្រប់ខែសម្រា លកូនអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យរង់ចាំមើល កូនភ្លោះ

ទាំងបួន ។ការសម្រា លទារក 4 នាក់ក្នុងពេល តែមួយគឺពិ បាក ប៉ុន្ដែមិនមែនមិនអាចទៅរួចទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *