មិនទុកយូរ លីម តិចម៉េង និង ថុល សុភិទិ ចេញមុខ សូមទោសទាំងយប់ រឿង ប៉ះពាល់អ្នកគាំទ្រ BTS បែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

មិនទុកយូរ លីម តិចម៉េង និង ថុល សុភិទិ ចេញមុខ សូមទោសទាំងយប់ រឿង ប៉ះពាល់អ្នកគាំទ្រ BTS បែបនេះថា…

 

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *