ស៊ឹម ចន្ទពន្លឺ ត្រូវបាននារីម្នាក់ បញ្ចេញអត្តចរិកពិត ពេលទៅមើលផ្ទាល់ នៃវគ្គ Live Show ថា ជាមនុស្ស…(មានវីដេអូ)

ស៊ឹម ចន្ទពន្លឺ ត្រូវបាននារីម្នាក់ បញ្ចេញអត្តចរិកពិត ពេលទៅមើលផ្ទាល់ នៃវគ្គ Live Show ថា ជាមនុស្ស…

 

 

ទស្សនារូបភាព៖

 

ទស្សនាវីដេអូខានក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *