លើកដំបូងហើយ ឃើញ ចែដាណា នាំកូនទំាង 3 ដើរផ្សារទំនើប កូនប្រុសទី២ ចង់បានរបស់នេះណាស់ តែប្រាប់ម៉ាក់ ថា…(មានវីដេអូ)

លើកដំបូងហើយ ឃើញ ចែដាណា នាំកូនទំាង 3 ដើរផ្សារទំនើប កូនប្រុសទី២ ចង់បានរបស់នេះណាស់ តែប្រាប់ម៉ាក់ ថា…

 

 

រូបភាពនៅខាងក្រោម៖

 

វីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *